Những loại đất được cấp quyền sở hữu lâu dài

(08/01/2020)

Những loại đất được cấp quyền sở hữu lâu dài theo quy định pháp luật không phải ai cũng biết hoặc chỉ biết một vài hoặc không chắc chắn. Hôm nay mình gửi tới các bạn bài viết cụ thể về vấn đề này. 

Theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời hạn sử dụng đất gồm có: đất sử dụng ổn định, lâu dài và đất sử dụng có thời hạn. Theo Điều 125 Luật đất đai 2013 những trường hợp sau đây đất sẽ được sử dụng ổn định, lâu dài:

Quy định những loại đất được cấp sở hữu lâu dài

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng

Có thể hiểu đây là đất ở để xây dựng công trình nhà ở, kiến trúc phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Loại đất này nhằm đảm bảo quyền có nơi ở hợp pháp của các công dân. Điều này đã được quy định tại Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp”. Luật pháp quy định đất ở là loại đất có thời gian sử dụng lâu dài là điều hoàn toàn hợp lý đảm bảo quyền con người và quyền cơ bản của công dân.

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

Đất nông nghiệp do mọi người dân sử dụng được quy định có thời hạn sử dụng lâu dài ổn định là đất được quy định trong những trường hợp sau đây:

Thứ nhất, cộng đồng dân cư đã được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nhằm bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc.
Thứ hai, cộng đồng dân cư được Nhà nước bàn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phải có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với các mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang mục đích sử dụng khác.

3. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Đất rừng phòng hộ là đất được sử dụng chủ yếu với mục đích để bảo vệ nguồn nước, xây rừng bảo vệ đất, chống xói mòn, thiên tai, góp phần bảo vệ môi trường. Các loại đất rừng phòng hộ gồm: đất rừng phòng hộ đầu nguồn; đất rừng phòng hộ chống gió, chống cát bay; đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

Đất rừng đặc dụng là đất được sử dụng chủ yếu với mục đích để xây rừng để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái của rừng quốc gia, rừng bảo vệ nguồn gen sinh vật quý hiếm, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Đất rừng sản xuất là chính rừng tự nhiên. Đất rừng sản xuất sẽ gồm đất rừng sản xuất rừng tự nhiên và đất rừng sản xuất rừng trồng. Trong đó đất rừng sản xuất tự nhiên là loại đất có thời hạn sử dụng đất được lâu dài ổn định.

4.  Đất thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định mà không phải là đất mà Nhà nước giao hay cho thuê có thời hạn

Có thể hiểu sử dụng đất ổn định là việc bạn sử dụng đất liên tục với một mục đích chính đáng nhất kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những trường hợp chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (được gọi chung là Giấy chứng nhận).

5.  Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan sẽ bao gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội.

Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm có: đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ban ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, khoa học- công nghệ, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng – an ninh

Đất được sử dụng vào mục đích quốc phòng –  an ninh gồm có: Đất làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc của các ban ngành; Xây dựng căn cứ quân sự; Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về an ninh quốc phòng; cảng quân sự, xây dựng ga tàu và các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao sẽ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; Xây dựng một kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy diệt vũ khí; Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của một lực lượng vũ trang nhân dân của đất nước; Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; cơ sở giam giữ, giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

7. Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tôn giáo bao gồm đất thuộc nhà thờ, chùa, thánh đường, thánh thất, phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được nhà nước cấp phép hoạt động.

8. Đất tín ngưỡng

Đất tín ngưỡng sẽ bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng với mục đích đề ra, phù hợp với các kế hoạch quy hoạch, sử dụng đất để xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư đã được cơ quan nhà nước phê duyệt.

9. Đất giao thông thủy lợi, di tích lịch sử văn hoá - danh lam thắng cảnh, công trình công cộng không có mục đích kinh doanh;

10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định theo pháp luật

Tổ chức kinh tế chuyển từ mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài chuyển sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp được sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp được sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Người nhận có thể chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Có thể thấy, thời hạn sử dụng sẽ được ổn định, lâu dài chỉ áp dụng với một số loại đất để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của con người, đảm bảo cho việc bảo tồn thiên nhiên, môi trường, an ninh quốc phòng của quốc gia và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc….

Tham khảo ngay: Quy trình mua nhà trọn gói giúp bạn rút ngắn thời gian.