Hà Nội chuẩn bị lập quy hoạch thành phố giai đoạn 2021–2030

(31/03/2020)

Các dự án cấp quốc gia đã được xác định thuộc quy hoạch cấp quốc gia và các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch cấp vùng sẽ phải thể hiện rõ quy hoạch thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2021-2030, có tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 26-3-2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND về việc triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2021-2030, có tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch tổng thể phía Tây Hà Nội

Quy hoạch thành phố Hà Nội được triển khai và thực hiện theo phương pháp tích hợp, đa ngành, bảo đảm sự thống nhất cũng như được đồng bộ trong định hướng phát triển và có liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, giúp phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã, nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững cho thủ đô.

UBND thành phố đã bàn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp, hướng dẫn từ các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, triển khai việc lập quy hoạch thành phố theo đúng các quy định; tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội xem xét, trình lên các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Quy hoạch thành phố Hà Nội được triển khai và thực hiện theo phương pháp tích hợp, đa ngành, bảo đảm sự thống nhất cũng như được đồng bộ trong định hướng phát triển và có liên kết giữa các ngành, lĩnh vực, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, giúp phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã, nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững cho thủ đô.

Quy hoạch này nhằm sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn liền với việc phát triển kết cấu hạ tầng, có mục tiêu sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tiến tới phát triển bền vững trong giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.