Quốc hội chính thức thông qua luật đất đai sửa đổi

18/01/2024 - 10:40
|

Ngày 18/01, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã bế mạc. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Kết quả biểu quyết thông qua luật đất đai

Vai trò to lớn và tầm quan trọng đặc biệt của Luật Đất đai

Trong Báo cáo Giải trình về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh rằng, dự án Luật Đất đai có ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Luật Đất đai còn vai trò đặc biệt quan trọng với các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Thanh cũng đề cập đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng và chỉnh lý dự án Luật, cũng như quá trình tiếp thu ý kiến từ cộng đồng, chuyên gia, và nhân dân, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác lập pháp. Quốc hội đã tiếp thu và giải trình mọi ý kiến từ ĐBQH và dân chủ trong quá trình xem xét dự thảo Luật, thể hiện tinh thần cẩn trọng và chú trọng đến chất lượng quy trình lập pháp.

Dự thảo Luật Đất đai

Dự thảo Luật Đất đai sau khi được tiếp thu và chỉnh lý bao gồm 16 chương và 260 điều, đã tuân thủ đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Luật được xây dựng phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ và thống nhất với hệ thống pháp luật. Quá trình hoàn thiện nội dung và giải quyết các vấn đề còn ý kiến khác nhau được thực hiện theo quan điểm đã xác định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quốc hội họp thông qua luật đất đai sửa đổi

Hiện nay, UBTVQH, Chính phủ và các cơ quan có đủ điều kiện đã thống nhất cao về dự thảo Luật và sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đã có Báo cáo số 729/BC-UBTVQH15 ngày 17/01/2024 của UBTVQH về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dựa trên ý kiến của ĐBQH tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, ý kiến của Chính phủ và các cơ quan. Dự thảo Luật Đất đai đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu về một số vấn đề như quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế và đơn vị sự nghiệp công lập, phương pháp thặng dư, bảng giá đất, thu hồi đất, và sửa đổi Luật Quy hoạch.

Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế và đơn vị sự nghiệp công lập:

  • UBTVQH xem xét quy định về việc thế chấp quyền thuê đất trả tiền hằng năm cho doanh nghiệp.
  • Đề xuất xem xét việc cho phép thế chấp đối với ĐVSNCL đã trả tiền thuê đất cho cả vòng đời dự án.
  • UBTVQH chú ý đến việc tránh bất bình đẳng giữa ĐVSNCL và doanh nghiệp trong quyền sử dụng đất.

Bảng giá đất:

  • Quy định về bảng giá đất hằng năm để phản ánh thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng.
  • UBTVQH và Chính phủ cam kết cải thiện chất lượng bảng giá đất thông qua cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Phương pháp thặng dư:

  • Dự thảo Luật giữ nguyên quy định về phương pháp thặng dư với sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tính bao quát, phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội:

  • Giữ nguyên quy định tại khoản 32 Điều 79 để giảm thủ tục rút gọn và tăng cường hiệu quả trong việc thu hồi đất cho lợi ích quốc gia và công cộng.

Sửa đổi Luật Quy hoạch:

  • Đề xuất sửa đổi về quy hoạch đất rừng sản xuất để đảm bảo thống nhất và phù hợp với pháp luật về lâm nghiệp.
  • Dự thảo Luật quy định quy hoạch sử dụng đất quốc gia chỉ cho các chỉ tiêu quan trọng tầm quốc gia, với các chỉ tiêu khác được xác định ở cấp tỉnh và huyện.

Những điều chỉnh này đặt ra nhằm tối ưu hóa quy định, đồng thời bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phản ánh đúng nhất thực tế trong quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam.

Về hiệu lực thi hành (Điều 252), dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến của ĐBQH và Chính phủ, đề xuất hiệu lực sớm cho Điều 190 và Điều 248 từ ngày 01/4/2024. Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội cũng đã quyết nghị ban hành quy định về hoạt động lấn biển trong năm 2024.

Dựa trên các quy định có hiệu lực thi hành sớm, Chính phủ được đề xuất nghiên cứu và hoàn thiện các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính khả thi, minh bạch, và tuân thủ quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với hoạt động lấn biển, cần tuân thủ không chỉ theo quy định về đất đai mà còn theo các lĩnh vực khác như quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, và các pháp luật khác liên quan, đồng bộ hóa mọi quy định.

Chính thức thông qua luật đất đai

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Vũ Hồng Thanh, đã giải trình và tiếp thu ý kiến của đại biểu về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất và về đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp (Điều 127 và Điều 152). Sau khi nghe báo cáo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy sự tán thành của 87,63%, với 432 đại biểu tham gia biểu quyết.

Tổng kết, với sự tán thành đa số đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Điều này đánh dấu bước quan trọng trong việc cập nhật và hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam.

Minh Thu

Theo Xemnha.vn