Hà Nội chốt giảm thời gian cấp phép xây dựng còn 15 ngày

23/11/2023 - 09:28
|
Nội dung bài viết [ Mở rộng]

Quyết định mới nhất của UBND thành phố Hà Nội đã thay đổi thủ tục "Phê duyệt/Phê duyệt điều chỉnh dự án, Quyết định đầu tư xây dựng công trình" từ 19 ngày làm việc giảm xuống còn 15 ngày làm việc.

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã thông qua quyết định về việc đơn giản hóa hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, điều nằm trong phạm vi quản lý của UBND thành phố. Cụ thể, thủ tục "phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình" sẽ giảm thời gian thực hiện từ 19 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc.

Trong vòng 11 ngày làm việc đó, nếu cần thiết thì Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc lập tờ trình phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định và gửi lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan. Sau đó, Sở cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ và ban hành tờ trình để gửi UBND thành phố. UBND thành phố sẽ xem xét và phê duyệt dự án/phê duyệt điều chỉnh dự án trong vòng 4 ngày làm việc.

Phương án này dự kiến sẽ giảm thiểu thời gian giải quyết 21% và giảm chi phí tuân thủ 20%.

Cấp phép xây dựng dự án tại Hà Nội

Ảnh: Thủ tục "phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình" sẽ giảm từ 19 ngày xuống còn 15 ngày.

Tương tự, thủ tục "Ban hành chương trình, kế hoạch, đề án của UBND thành phố để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành xây dựng trên địa bàn thành phố theo từng giai đoạn, hằng năm, đột xuất" cũng chỉ còn 25 ngày làm việc trong khi trước đó là 30 ngày.

Thủ tục này sẽ bao gồm việc Sở Xây dựng trong 19 ngày làm việc lập dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án; gửi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo. Trong vòng 6 ngày làm việc, Sở Xây dựng sẽ trình UBND thành phố xem xét và thông qua chương trình, kế hoạch, đề án.

Phương án này dự kiến sẽ giảm thiểu thời gian giải quyết 16,7% và giảm chi phí tuân thủ 20%.

Ảnh: Hai điều chỉnh mới sẽ giúp tiết kiệm thời gian giải quyết, tối ưu chi phí hơn

Ảnh: Hai điều chỉnh mới sẽ giúp tiết kiệm thời gian giải quyết, tối ưu chi phí hơn

Tóm lại, việc rút ngắn thời gian phê duyệt điều chỉnh dự án và xin giấy phép xây dựng sẽ giúp tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với thủ tục đang hiện hành trước đó, từ đó thúc đẩy xây dựng phát triển hơn nữa.